• Inkluze 1

   • Od září 2017 byla na naší škole zahájena realizace aktivit projektu zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

    Zdroj projektu: EU - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

    Název projektu: Inkluze I

    Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006449

    Zahájení realizace projektu: 1. 9. 2017

    Ukončení realizace projektu: 31. 8. 2019

    Délka realizace: 24 měsíců

    Výše podpory: 939 462,00 Kč

    Cílem projektu je:

    • osobnostně profesní rozvoj pedagogů
    • společné vzdělávání dětí a žáků
    • usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy
    • spolupráce s rodiči dětí a žáků

    Naše aktivity v tomto projektu:

    • poskytnout dočasnou personální podporu vytvořením funkce speciálního pedagoga
    • vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti inkluze, čtenářské a matematické gramotnosti, cizích jazyků
    • realizace čtenářského klubu, který má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí – zejména z oblasti čtenářských dovedností
    • doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem – jejímž cílem je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím doučování