• Inkluze 1

    • Od září 2017 byla na naší škole zahájena realizace aktivit projektu zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

     Zdroj projektu: EU - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

     Název projektu: Inkluze I

     Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006449

     Zahájení realizace projektu: 1. 9. 2017

     Ukončení realizace projektu: 31. 8. 2019

     Délka realizace: 24 měsíců

     Výše podpory: 939 462,00 Kč

     Cílem projektu je:

     • osobnostně profesní rozvoj pedagogů
     • společné vzdělávání dětí a žáků
     • usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy
     • spolupráce s rodiči dětí a žáků

     Naše aktivity v tomto projektu:

     • poskytnout dočasnou personální podporu vytvořením funkce speciálního pedagoga
     • vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti inkluze, čtenářské a matematické gramotnosti, cizích jazyků
     • realizace čtenářského klubu, který má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí – zejména z oblasti čtenářských dovedností
     • doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem – jejímž cílem je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím doučování