• Školní metodik prevence

   • Mgr. Martina Suchánková

    Konzultační hodiny :
     

    úterý  14.00 -15.00 hod.

    po telefonické domluvě kdykoliv   

    tel.: 581 292 035  

    e-mail: suchankovam@zsosecka.cz 

     

    Čím se školní metodik prevence zabývá?

    Školní metodik prevence (ŠMP) koordinuje tvorbu Preventivního programu školy  a podílí se na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci rizikového chování. Věnuje se individuální či skupinové práci se žáky  se sociálně-vztahovými problémy, s rizikovým chováním a problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání. Spolupracuje s orgány státní správy,  samosprávy a dalšími  odbornými pracovišti, zařízeními a institucemi v oblasti prevence rizikového chování. 

               ŠMP zajišťuje a předává odborné informace o problematice rizikového chování, nabídce programů, metodách  a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy. Prezentuje výsledky a pokroky preventivní práce školy. Vede a průběžně aktualizuje databázi spolupracovníků školy pro oblast prevence rizikového chování .

                 Vyhledává žáky s projevy rizikového chování , provádí šetření a poskytuje poradenské služby jim a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťuje péči odborného pracoviště. Spolupracuje s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků či tříd. 

 • Dokumenty - Preventivní porgram školy