• Školní metodik prevence

    • Mgr. Martina Suchánková

      

     Konzultace :

     úterý  7 00 - 7 30

     čtvrtek 14 00 - 14 30

     po telefonické domluvě kdykoliv   

     tel.: 581 292 035  

     e-mail: suchankovam@zsosecka.cz 

      

     Čím se školní metodik prevence zabývá?

     Školní metodik prevence (ŠMP) koordinuje tvorbu Preventivního programu školy  a podílí se na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci rizikového chování. Věnuje se individuální či skupinové práci se žáky  se sociálně-vztahovými problémy, s rizikovým chováním a problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání. Spolupracuje s orgány státní správy,  samosprávy a dalšími  odbornými pracovišti, zařízeními a institucemi v oblasti prevence rizikového chování. 

                ŠMP zajišťuje a předává odborné informace o problematice rizikového chování, nabídce programů, metodách  a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy. Prezentuje výsledky a pokroky preventivní práce školy. Vede a průběžně aktualizuje databázi spolupracovníků školy pro oblast prevence rizikového chování .

                  Vyhledává žáky s projevy rizikového chování , provádí šetření a poskytuje poradenské služby jim a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťuje péči odborného pracoviště. Spolupracuje s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků či tříd. 

      
      
  • Dokumenty - Preventivní porgram školy