• Výchovný poradce

   • Mgr. Denisa Koláčková

    e-mail: kolackovad@zsosecka.cz

    tel.: 581 292 025

    Konzultační hodiny:

    každý čtvrtek:   7.30 - 8.30 hod.
    po domluvě kdykoliv
        

    Péče o žáky s výukovými potížemi a zdravotním postižením

    • Ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky sleduje žáky s výukovými problémy.
    • Zajišťuje případné vyšetření v PPP, SPC.
    • Pomáhá učitelům při shromažďování podkladů pro psychologická a speciálně-pedagogická vyšetření.
    • Podílí se s dalšími pedagogickými pracovníky na zpracování dokumentace integrovaného žáka.
    • Metodicky pomáhá učitelům poskytujícím nápravnou péči.
    • Poskytuje poradenskou činnost pro rodiče
    • Příprava kulturních a sociálních aktivit, vedoucích k prevenci sociálně patologických jevů.

     

    Péče o žáky s výchovnými problémy

    • Pomáhá třídním učitelům s vedením dokumentace výchovných problémů.
    • Poskytuje poradenskou činnost pro žáky v obtížných situacích.
    • Navrhuje řešení konfliktních situací (rodič-učitel, žák-učitel, žák-žák).
    • Spolupracuje s metodikem prevence.

     

    Metodická a informační činnost

    • Předává informace ostatním pedagogickým pracovníkům
    • Zprostředkovává informace o možnostech dalšího vzdělávání žákům,informuje o přijímacím řízení
    • Eviduje zprávy a další dokumentace související s žáky škol

     

  • Přijímací řízení na SŠ

  • Jaké jsou termíny a co všechno je potřeba udělat, aby jste na nic nezapomněli?

   Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání může uchazeč podat 2 přihlášky (na 2 různé školy nebo 2 různé obory)

   • vyplníte přihlášku
   • správnost údajů potvrdí Vaše základní škola
   •  necháte přihlášku potvrdit také lékařem
   • uchazeč, který podává přihlášku ke studiu na dvě střední školy, odevzdá vyplněný formulář přihlášky na každou vybranou školu zvlášť. Pořadí škol dle preferencí musí být na obou přihláškách stejné! Obě přihlášky musí být podepsány zákonným zástupcem i žákem

    

   Podle kritérií přijímacího řízení, které nejpozději do 31. 1. 2020 musí zveřejnit každá střední škola, doplníte přihlášku o další doklady. Může to být například výstupní hodnocení ze základní školy, zpráva Pedagogicko-psychologické poradny a podobně.

   Přihlášky musíte nejpozději do 1. 3. 2020 doručit (osobně nebo doporučeně poštou) řediteli příslušné SŠ.

   Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika , je stanovena na tyto dny:

    čtyřleté obory vzdělávání:

   1. termín: úterý 14. dubna 2020 

   2. termín: středa 15. dubna 2020

              obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

   1. termín: čtvrtek 16. dubna 2020

   2. termín: pátek 17. dubna 2020

    

                  Náhradní termín: 13. května 2020, 14. května 2020

   Každý uchazeč má právo konat jednotnou zkoušku dvakrát, přičemž se pro rozhodnutí o přijetí využije lepší výsledek. Výsledek jednotné přijímací zkoušky má minimálně 60% podíl na celkovém hodnocení uchazeče při přijímacím řízení.   

   V termínu od 22. dubna do 30. dubna 2020 budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení.

   Ředitel střední školy zveřejní do 3 dnů na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to v souladu s právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů, pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení.

    Pořadí uchazečů se zveřejňuje pod registračním číslem. Registrační číslo je přiděleno uchazeči ve škole v den přijímací zkoušky před jejím zahájením. V případě, že se přijímací zkouška nekoná nebo ji v souladu s kritérii přijímacího řízení není uchazeč povinen konat, sdělí přidělené registrační číslo uchazeči písemně ředitel školy zároveň s informací o nekonání přijímací zkoušky.

   Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče  odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

   Důležité upozornění:

   Nejpozději 10. den již musí být lístek doručen řediteli střední školy, a to i v případě, že posíláte lístek poštou. Pokud v této lhůtě zápisový lístek nedoručíte, může střední škola vaše místo obsadit jiným uchazečem.

   Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

   Pokud vám přijde rozhodnutí o nepřijetí můžete do 3 pracovních dnů podat k rukám ředitele střední školy odvolání.

   Zdroje:

   www.StredniSkoly.com

   http://rejskol.msmt.cz/

   http://www.cermat.cz/

   http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/vyrocni-zpravy-o-stavu-a-rozvoji-vzdelavani-v-ceske-1?highlightWords=v%C3%BDro%C4%8Dn%C3%AD+zpr%C3%A1va+vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD+2017

   http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/ustanoveni-o-prijimacim-rizeni-do-strednich-skol-ve-skolskem?highlightWords=organizace+%C5%A1koln%C3%ADho+roku

   https://dokumenty.cermat.cz/Sdilene%20dokumenty/P%C5%98IJ%C3%8DMAC%C3%8D%20%C5%98%C3%8DZEN%C3%8D/Jednotn%C3%A1%20zkou%C5%A1ka%202017/Vyhlaska_353-2016_prijimaci-rizeni-SS.pdf

   http://www.msmt.cz/uploads/VKav_200/v_353/vyhlaska_353_pro_info.pdf

   http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v