• Zápis 2021

   • Zápis do první třídy pro školní rok 2021/2022 se uskuteční od 6. 4. do 23. 4. 2021 elektronicky zápis do školy .

    Koho se zápis týká?

    Zapisují se převážně děti, které k 31. srpnu 2021 dovrší šesti let a děti, kterým byl v minulém školním roce povolen odklad povinné školní docházky. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2021 do konce června 2022, může být přijato k plnění školní docházky již ve školním roce 2021/2022, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte, které dosáhne šestého roku věku v období od září do konce prosince 2021, je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou pro přijetí dítěte, které dosáhne šestého roku věku od ledna do konce června 2022, jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

     

  • Návod krok za krokem

  • Vzhledem k mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví proběhnou letošní zápisy do 1. třídy bez dětí. Přinášíme Vám návod krok za krokem. Uvedené musíte zajistit v době mezi 6. dubnem až 23. dubnem 2021. Na tyto dny je ředitelem školy stanoven termín zápisu.

   Kde seženu potřebné formuláře?

   1. K zápisu formuláře nebudeme potřebovat, vše zvládneme elektronicky z pohodlí domova, přes počítač nebo chytrý telefon
   2. Pokud potřebujete požádat o odklad povinné školní docházky požadované formuláře naleznete níže na této stránce

    

   Jak mám dokumenty vyplnit?

   1. V případě žádosti o odklad si žádost vyplňte elektronicky
   2. Vyplněná žádost vám přijde na uvedený e-mail

    

   Jaké dokumenty mám vyplnit?

   1. Vždy vyplníte elektronickou přihlášku k zápisu do 1. třídy (i když žádáte o odklad)
   2. Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky, musíte vyplnit Žádost o odklad povinné školní docházky. Poněvadž zápisy budou tentokrát bez dětí, doporučujeme konzultovat školní zralost Vašeho dítěte s učitelkami mateřské školy. K žádosti o odklad musíte vždy dodat následující doporučení: 
   • školského poradenského zařízení
   • dětského či odborného lékaře nebo klinického psychologa

    

   Jak dokumenty doručím škole?

   1. V případě zápisu nic nedoručujete- přihláška probíhá elektronicky
   2. V případě žádosti o odklad vyplníte elektronickou přihlášku a tyto čtyři dokumenty (žádost o odklad, doporučení školského poradenského zařízení a vyjádření dětského lékaře běžnou kopii rodného listu) doručíte následujícími možnostmi.
   • zasláním na e-mail: zapis@zsosecka.cz, zašlete sken požadovaných dokumentů, pokud máte možnost podepsány elektronickým podpisem
   • zasláním do datové schránky: ke5mpfg
   • vhozením do poštovní schránky za hlavním vstupem do školy opatřené nápisem Zápis
   • v krajním případě doporučenou poštou na adresu školy

    

    Do kdy mám dokumenty předat?

   1. Dokumenty k zápisu musí být škole předány mezi 6. dubnem až 23. dubnem 2021 (rozhoduje datum doručení). Případná žádost o odklad povinné školní docházky musí být podána do 30. dubna 2020 včetně doložení dvou doporučení.

    

   Jak a kdy se dozvím o vyřešení mé žádosti?

   1. Termín zveřejnění výsledku zápisu je nejpozději 7. 5. 2021. Zveřejňují se veřejné kódy přihlášek přijatých dětí. Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky budou odeslána 7. 5. 2021 na uvedenou adresu. 

    

   Informace k správnímu řízení

   • Oznámení o přijetí Vašeho dítěte do naší základní školy bude zveřejněno dálkovým přístupem na webu školy a vyvěšeno na vstupních dveřích školy.
   • Podle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, máte možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Nahlédnout do podkladů pro rozhodnutí můžete ve lhůtě do 5ti pracovních dnů ode dne převzetí Žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání. Přitom po vás může být vyžadováno prokázání totožnosti.
   • Podle ustanovení § 38, odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, máte právo nahlížet do spisu, činit si z něj výpisy a máte nárok na pořízení kopie spisu nebo jednotlivých dokumentů.
   • Po uplynutí výše uvedené lhůty škola rozhodne o vaší žádosti.

    

   Možnost osobního podání

   Pokud Vám z nějakého důvodu nevyhovuje nebo nemůžete podat přihlášku elektronicky, máte možnost podání osobně v prostorách školy kde bude vyčleněno místo pro elektronické vyplnění přihlášky a budou zde i předtištěné formuláře k vyplnění. Z důvodu kumulování osob ve škole po dobu mimořádných opatření bude místo pro vyplnění přihlášek vždy zpřístupněno na základě objednání na tel. čísle: 607 046 025

   Z důvodu mimořádných opatření žádáme abyste tuto možnost volili opravdu jako krajní. Děkujeme

    

   • Odklad povinné školní docházky

   • Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je tato žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. 

    Žádosti o odklad povinné školní docházky musí být podány do 30. 4. 2021.

    Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. Pokud rodiče mají pochybnosti o dostatečné připravenosti dítěte nastoupit do školy a zvažují odklad, doporučujeme v první řadě poradit se s učitelkami v MŠ, které děti znají. Podnět k odkladu školní docházky může dát také dětský lékař nebo pedagog, který provádí zápis do 1.třídy. 

    FORMULÁŘ   ŽÁDOST O ODKLAD >>>

 • Formuláře