• Zápis 2019

   • Zápis do první třídy pro školní rok 2019/2020 se uskuteční v úterý 2. dubna 2019 a středu 3. dubna od 14.00 do 18.00 hodin.

    Koho se zápis týká?

    Zapisují se převážně děti, které k 31. srpnu 2019 dovrší šesti let a děti, kterým byl v minulém školním roce povolen odklad povinné školní docházky. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2019 do konce června 2020, může být přijato k plnění školní docházky již ve školním roce 2019/2020, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte, které dosáhne šestého roku věku v období od září do konce prosince 2019, je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou pro přijetí dítěte, které dosáhne šestého roku věku od ledna do konce června 2020, jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

    Pokud mělo Vaše dítě v loňském školním roce odklad povinné školní docházky, nemusíte (ale můžete) se znovu dostavit k zápisu. Doporučujeme k zápisu přijít. V každém případě ale musíte potvrdit nástup do školy, a to do 30. dubna 2019.

   • Škola nanečisto

   • Letos poprvé se na půdě naší školy bude konat akce - ŠKOLA NANEČISTO. Přijďte si ve čtvrtek 14. března v 16.00 se svými předškoláky prohlédnout prostředí školy, poznat paní učitelky a pány učitele, kteří budou zápisu přítomni, vyzkoušet si práci s interaktivní tabulí nebo si ověřit, jak bude Vaše dítě reagovat na činnosti a úkoly během zápisu.

    Rodiče u nás ve škole budou informováni o organizaci a průběhu zápisu. K vyzvednutí budou připraveny potřebné formuláře, díky kterým získáte odpovědi na případné otázky či nejasnosti týkající se zápisu nebo školní docházky.

   • Odklad povinné školní docházky

   • Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je tato žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. 

    Žádosti o odklad povinné školní docházky musí být podány do 30. 4. 2019.

    Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. Pokud rodiče mají pochybnosti o dostatečné připravenosti dítěte nastoupit do školy a zvažují odklad, doporučujeme v první řadě poradit se s učitelkami v MŠ, které děti znají. Podnět k odkladu školní docházky může dát také dětský lékař nebo pedagog, který provádí zápis do 1.třídy. 

 • Formuláře