• SRPŠ

   •        SRPŠ neboli Spolek rodičů a přátel školy funguje na naší základní škole již od roku 1991. Sdružuje osoby, které chtějí podporovat školu při vzdělávání a výchově dětí.  Členem se stává rodič (nebo jiný dárce), který uhradí členský příspěvek v minimální výši 100 Kč na dítě a rok. V roce 2009 byla předsedkyní zvolena paní Mgr. Hana Steinbachová a funkci hospodářky vykonává paní Jitka Vybíralová. V roce 2016 byl spolek zapsán u krajského soudu i s novými stanovami a názvem tak, aby splňoval zákonem stanovené podmínky.

           

    Spolek existuje a pracuje nezávisle na škole.  Pro školu je velmi důležitý a to hned ze tří důvodů:
     

    1. Zprostředkovává komunikaci mezi rodiči a školou – každá třída má svého zástupce (důvěrníka), který se účastní zasedání Rady SRPŠ. Zde přednáší otázky a návrhy rodičů své třídy. Naopak ostatním rodičům předává informace o dění ve škole, o akcích pořádaných či podporovaných spolkem, o hospodaření s příspěvky členů. Více informací o fungování SRPŠ naleznete ve stanovách spolku.
     

    2. Financuje činnosti – spolek proplácí jízdné dětem, které reprezentují školu v soutěžích mimo Lipník, kupuje odměny do soutěží pořádaných školou, přispívá dětem členů na školu v přírodě (4. ročník) a na lyžařský kurz (7. ročník). Na příspěvek mají nárok děti těch členů, kteří zaplatili členský poplatek  ve třech po sobě jdoucích letech. Jediným příjmem spolku jsou členské příspěvky od rodičů a případné sponzorské dary. Veškeré záznamy o příjmech a výdajích jsou k nahlédnutí pro členy spolku u paní Horké ve školním klubu.
     

    3. Organizuje akce, kde společně tráví čas děti, rodiče i učitelé. Loni proběhla v květnu akce Den pro rodinu v zámeckém parku. Pro děti a rodiče byly připraveny stánky s workshopy i občerstvením, soutěže, vystoupení žongléra, malování na obličej, ukázka bojového umění karate, taneční a pěvecké vystoupení. Hlavním bodem odpoledne byla vernisáž 126 výkresů na téma Rodina a následné vyhlášení vítězů. Akce se vydařila, všichni byli spokojeni a odpoledne si užili. Den pro rodinu byl podpořen grantem města Lipník nad Bečvou.
           Závěrem bych chtěla poděkovat Vám rodičům – členům spolku za podporu školy, která vzdělává Vaše děti. Bez Vás bychom nemohli realizovat nic, co je výše uvedeno.


                                                                                             Za SRPŠ Hana Steinbachová
                                                                                                  předsedkyně spolku