• SRPŠ

   •  

           SRPŠ neboli Spolek rodičů a přátel školy funguje na naší základní škole již od roku 1991. Sdružuje osoby, které chtějí podporovat školu při vzdělávání a výchově dětí.  Členem se stává zákonný zástupce (nebo jiný dárce), který uhradí členský příspěvek v minimální výši 200 Kč na dítě a rok. V roce 2009 byla předsedkyní zvolena paní Mgr. Hana Steinbachová a funkci hospodářky vykonává paní Markéta Matušková – vedoucí ŠD. V roce 2016 byl spolek zapsán u krajského soudu i s novými stanovami a názvem tak, aby splňoval zákonem stanovené podmínky.
           

    Spolek existuje a pracuje nezávisle na škole.  Pro školu je velmi důležitý a to hned ze tří důvodů:
     
    1. Zprostředkovává komunikaci mezi zákonnými zástupci a školou – každá třída má svého zástupce (důvěrníka), který se účastní zasedání Rady SRPŠ. Zde přednáší otázky a návrhy rodičů své třídy. Naopak ostatním rodičům předává informace o dění ve škole, o akcích pořádaných či podporovaných spolkem, o hospodaření s příspěvky členů. Více informací o fungování SRPŠ naleznete ve stanovách spolku.
     
    2. Financuje činnosti – spolek proplácí jízdné dětem, které reprezentují školu v soutěžích mimo Lipník, kupuje odměny do soutěží pořádaných školou, přispívá dětem členů na školu v přírodě (4. ročník) a na lyžařský kurz (7. ročník). Jediným příjmem spolku jsou členské příspěvky od rodičů a případné sponzorské dary. Veškeré záznamy o příjmech a výdajích jsou k nahlédnutí pro členy spolku ve školním klubu.

    3. Organizuje akce, kde společně tráví čas děti, rodiče i učitelé, např. Den pro rodinu, #Zvládneš ?

           Závěrem bych chtěla poděkovat Vám všem - členům spolku za podporu školy, která vzdělává Vaše děti. Bez Vás bychom nemohli realizovat nic, co je výše uvedeno.

                                                                                             Za SRPŠ Mgr. Hana Steinbachová
                                                                                                         předseda spolku