• Informace pro cizí strávníky

     • Výdej obědů do jídlonosičů:

      - přes rampu ze dvora školy se ruší.

      - nově se vydávají obědy ve školní jídelně pouze v čase od 11:00  do 11:30 hod.

       

      Stravování v jídelně:

      - pro cizí strávníky je umožněno v čase od 11:00 do 12:00 hod.

       

      Mimo tuto stanovenou dobu bude možné si oběd vyzvednout výjimečně do jídlonosiče přes rampu ze dvora školy, bohužel s delší čekací dobou.

      Strávníci smí vstoupit do vnitřních prostor jídelny, nevykazují-li žádné příznaky onemocnění covid-19 a jsou schopni se prokázat potvrzením o:

      1. očkování
      2. provedeném platném negativním antigenním testu
      3. provedeném platném negativním PCR testu
      4. prodělaném onemocnění covid-19

      Prosíme o předložení potvrzení před vstupem do školní jídelny a to u pokladního okénka. Děkujeme.

     • Den dětí ve 3. A a 3. B

     • Letos oslavili třeťáci z naší školy svůj svátek vycházkou k Jadranu. Cestu si zpestřili úkoly, které pro sebe navzájem přichystali spolužáci ze 3. A a 3. B. V cíli se všichni občerstvili, odpočinuli si a pohráli.

      Dopoledne rychle uběhlo a byl čas na zpáteční cestu se zastávkou na skateparku. 
      Oslavenci se vrátili unavení, ale spokojení a plní zážitků.
      Všichni se těší na další výlet.

    • Recyklohraní
     • Recyklohraní

     • Společně s dalšími 177 školami jsme se zúčastnili a zapojili do tradiční jarní sběrové kampaně ve sběru vybitých baterií.

      V kampani se podařilo vysbírat 8 498 kg vybitých baterií. Pro vaši představu jde přibližně o 340 000 kusů tužkových baterií. Pokud bychom všechny tyto baterie položily vedle sebe, tak s poslední baterií urazíme téměř 17 km!!

      Veškeré odevzdané baterie budou dál roztříděny a předány k dalšímu zpracování.

      Děkujeme, že pomáháte chránit životní prostředí.

    • Výšlap sedmáků na Helfštýn
     • Výšlap sedmáků na Helfštýn

     • V pátek jsme využili konečně pěkného počasí a vyšlápli si na Helfštýn.

      Po měsících online výuky už bylo potřeba protáhnout si tělo a vyběhnout kopec ke hradu. Většina z nás viděla krásně zrekonstruovaný hrad poprvé a byla překvapena vyhlídkou do krajiny. Moc se nám líbila nově zpřístupněná místa hradu, která připomínala labyrint. Na moderně pojatém nádvoří jsme si připomněli historii hradu, vyslechli si pověst o jeho založení a nakonec splnili krátký kvíz.

      Všem, kteří nový Helfštýn ještě neviděli, jeho návštěvu vřele doporučujeme!

      L. Procházková a 7. A

    • Jahůdkob(h)raní
     • Jahůdkob(h)raní

     • Žáci pátých ročníků se v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ zúčastnili „JAHŮDKOB(H)RANÍ“. V pracovních činnostech obdržel každý žák pracovní sadu se semínky měsíčních jahod. Nedílnou součástí této sady byl pracovní list s návodem, skládankou, vystřihovánkou a hrami. 

      Děti si nejprve naplnily svůj květináč substrátem, vysely semínka a zalily vodou. Poté si vyrobily zapichovátko, označily si svoji jahůdku a květináč ještě přizdobily přiloženými samolepkami. Pak už jen budou čekat až jahůdky vyrostou a dají své první plody. Celý proces růstu pozorují a dokumentují. Fotografie svých výpěstků pak mohou sdílet na Instagramu a účastnit se zajímavých soutěží s pěknými výhrami.

      Pavel Rytíř

    • Organizace výuky od 24. května
     • Organizace výuky od 24. května

     • Vážení rodiče,

      od 24. května je umožněna osobní přítomnost všech žáků bez rotací.

       

      VYUČOVÁNÍ: 

      • Vyučování probíhá dle aktualizovaného platného rozvrhu v Edupage.

      PODMÍNKY PRO VÝUKU PŘÍMO VE ŠKOLE: 

      • Chirurgická rouška nebo respirátor ve všech prostorách školy. - zůstává
      • Pravidelné testování přímo ve škole, dle aktuálních nařízení. - zůstává
      • Jsou umožněny sportovní činnosti. - nově
      • Homogenita tříd a skupin není povinná. - nově

       

      Mgr. Lukáš Rejzek, ředitel školy

    • VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY, ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI
     • VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY, ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI

     • Na základě ustanovení § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji volby do školské rady. Volby se uskuteční v souladu s Volebním řádem pro volby členů školské rady při Základní škole, Lipník nad Bečvou Osecká 315, okres Přerov, příspěvková organizace.


      Termín konání voleb: 17. 6. 2021 – 24. 6. 2021, vždy od 07.30 do 16.30.


      Místo konání voleb: Vestibul ZŠ Lipník nad Bečvou Osecká 315.


      Volit své zástupce do školské rady mohou všichni zákonní zástupci žáka.
      Školská rada umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školská rada má šest členů, kteří jsou jmenovaní a volení. Třetinu členů jmenuje zřizovatel, třetinu členů volí pedagogičtí pracovníci školy a třetinu členů volí zákonní zástupci žáků. 


      Kandidáty na členství ve školské radě za zákonné zástupce nezletilých žáků navrhují zákonní zástupci. Kandidát musí s návrhem souhlasit. Návrhy eviduje ředitel školy, podávat návrhy je možné do 14. 6. 2021, do 12.00, a to osobně v kanceláři školy, doporučenou poštou na adresu školy (rozhoduje datum a čas doručení) nebo e-mailem na adresu zsosecka@zsosecka.cz. Seznam kandidátů bude zveřejněn a bude také voličům k dispozici v místě konání voleb.


      Volby se konají tajným hlasováním na základě rovného a přímého volebního práva, tj. vhozením upraveného hlasovacího lístku do volební urny zapečetěné razítkem školy. Volič zásadně hlasuje osobně.


      Pro zabezpečení voleb do školské rady jmenuji tříčlenný přípravný výbor ve složení: Mgr. Koláčková Denisa, Marie Horká, Hynčicová Andrea.

       

      V Lipníku nad Bečvou 17. 5. 2021 


      Mgr. Lukáš Rejzek 
      ředitel školy 


      Obecná ustanovení
      Školská rada má šest členů. Do školské rady mohou být zvoleni pouze ti kandidáti, kteří předem s kandidaturou vyslovili písemný souhlas.
      Třetinu členů školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků, třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy a třetinu členů jmenuje zřizovatel.
      Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonným zástupcem nezletilých žáků nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.
      Členem školské rady nemůže být ředitel školy.
      Funkční období členů školské rady je tři roky.
      Členství ve školské radě zaniká uplynutím funkčního období, vzdáním se, pravomocným odsuzujícím rozsudkem za úmyslný trestný čin nebo úmrtím.
      Členství ve školské radě je čestnou funkcí.
      Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a studenti stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.


      Pravomoci školské rady stanovuje § 168 školského zákona:
      Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy.
      Schvaluje školní řád.
      Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.
      Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy.
      Projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření.
      Projednává inspekční zprávy České školní inspekce.
      Podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.
      Podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy.
       

    • Zahrajme si pohádku
     • Zahrajme si pohádku

     • Během května se postupně všechny třídy prvního stupně Základní školy Lipník nad Bečvou, Osecká 315 zúčastnily v rámci polytechnického vzdělávání workshopu „ZAHRAJME SI POHÁDKU“, kterou připravil místní výrobce textilních hraček a kostýmů firma Noe ve spolupráci s MAS Moravská Brána.

      V rámci workshopu si žáci pod vedením lektorky Elišky Beckertové vyrobili jednoduché kulisy, aby si na závěr společně zahráli známou pohádku “O Červené Karkulce“. Během dvouhodinových bloků si jednotlivé třídy dotvořily předem připravené ilustrace za pomoci šablon různých tvarů a s využitím dodaných barevných látkových výseků. Zručnější děti si tvary samy vystřihly. Jednotlivé tvůrčí týmy popustily uzdu své fantazii a vytvořily krásné koláže.

      Starší žáci prvního stupně se navíc dozvěděli, jakým způsobem se jednotlivé textilní materiály vyrábějí a využívají v praxi. Také se nově seznámili s termínem UPCYKLACE, tedy způsobem přeměny odpadového či nepotřebného materiálu na něco nového užitečného, na jehož principu je založen i tento workshop. V závěru programu si každá třída „za odměnu“ zahrála pohádku v nových kulisách látkového divadla a s pomocí pohádkových maňásků firmy Noe s.r.o. Vzhledem k tomu, že žáci byli zároveň i účastníky vystoupení, často se stávalo, že si vytleskali reprízu pohádky.

    • Organizace výuky od 17. května
     • Organizace výuky od 17. května

     • Vážení rodiče,

      v souvislosti se změnou organizace výuky od 17. května vám přinášíme tyto informace:

       

      17.5. - 21.5. PREZENČNĚ: celý první stupeň, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B, ostatní třídy distančně

       

      VYUČOVÁNÍ: Vyučování probíhá dle aktualizovaného platného rozvrhu v Edupage.

      PODMÍNKY PRO VÝUKU PŘÍMO VE ŠKOLE: Chirurgická rouška nebo respirátor ve všech prostorách školy. Pravidelné testování přímo ve škole, dle aktuálních nařízení.

      ŠATNY: Všichni žáci přítomní ve škole budou již využívat šatny.

       

      Mgr. Lukáš Rejzek, ředitel školy

    • Návrat žáků do škol od 10. května
     • Návrat žáků do škol od 10. května

     • Vážení rodiče,

      v souvislosti s návratem žáků i druhého stupně vám přinášíme tyto informace.

      KDO SE VRACÍ?
      Žáci druhého stupně rotačním způsobem.
      Tedy všichni žáci jeden týden ve škole a další týden doma na on-line výuce.

       

      OD 10.5. - 14.5. PREZENČNĚ
      1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A
      6.A, 6.B, 7.A, 
      ostatní třídy distančně

      OD 17.5. - 21.5. PREZENČNĚ
      1.B, 2.B, 3.B, 4.B, 5.B
      8.A, 8.B, 9.A, 9.B 
      ostatní třídy distančně
       

      VYUČOVÁNÍ
      Vyučování probíhá dle aktualizovaného platného rozvrhu v Edupage.


      PODMÍNKY PRO VÝUKU PŘÍMO VE ŠKOLE
      Chirurgická rouška nebo respirátor ve všech prostorách školy.
      Pravidelné testování přímo ve škole, dle aktuálních nařízení.


      ŠKOLNÍ DRUŽINA
      Ano, bude fungovat ve standardní době, ale vždy jen pro žáky, kteří absolvují prezenční výuku. Ranní družina bude již v pondělí.


      ŠKOLNÍ JÍDELNA
      Žáci, kteří absolvují prezenční výuku ve škole, obědvají přímo ve školní jídelně. Žáci na distanční výuce si mohou oběd odebrat do jídlonosičů. Tímto vás žádáme o kontrolu objednávek a dostatečného kreditu pro platbu.

      ŠATNY
      1. stupeň jako doposud.
      2. stupeň využívá šatny jako za běžného režimu. 


      TESTOVÁNÍ
      JAK A KDY SE BUDE VE ŠKOLE TESTOVAT?
      Antigenními neinvazními testy pro samoodběr, vždy během první vyučovací hodiny. Vyučující děti seznámí s průběhem testu, předá jim testovací sady, pomůže s vyhodnocením.

      KDY SE DÍTĚ TESTOVAT NEMUSÍ?
      Pokud covid prodělalo a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí zákonný zástupce žáka prokazatelně škole doložit.

      CO KDYŽ NECHCI, ABY SE MÉ DÍTĚ TESTOVALO?
      Pochopíme to, ale do školy bez testu dítě nemůže. Můžete dítě standardním způsobem omluvit. Při této omluvené absenci nemá škola povinnost zajistit dítěti distanční vzdělávání. Bude ale postupovat jako by bylo dítě nemocné (zadávání úkolů, učiva aj.)

      CO KDYŽ BUDE MÍT DÍTĚ, NEBO VYUČUJÍCÍ POZITIVNÍ VÝSLEDEK?
      V takovém případě následuje řada možností. Například i v závislosti na tom, zda byl pozitivní vzorek registrován v pondělí, nebo ve čtvrtek. Všechny možnosti přehledně zachycuje grafika ministerstva viz. níže. V každém případě Vás vždy budeme neprodleně informovat a vysvětlíme si další postup.

      Na všechny se těšíme, vše jistě spolu zvládneme.


      Mgr. Lukáš Rejzek, ředitel školy

    • Výsledky zápisu pro školní rok 2021/2022
     • Výsledky zápisu pro školní rok 2021/2022

     • Letos se podruhé konal zápis e-lektronickou formou. Nechtěli bychom si na tuto metodu zvykat, ale vzhledem k aktuálním opatřením nebyly jiné možnosti.

      Jak to vše dopadlo?

      Eleketronickou přihlášku vyplnilo 45 zákonných zástupců. Do prvních tříd jsme přijali 36 dětí (otevřeme opět dvě první třídy). Také bylo doručeno 9 žádostí o odklad, dva byly uděleny a u 7 dětí se čeká na dodání podkladů.

      Rozhodnutí o přijetí i o odkladu je připraveno v kaceláři školy, kde si ho prosím vyzvedněte. Rádi vás uvidíme. Vážíme si Vašeho zájmu a Vaší důvěry, moc nás těší, že Vás k zápisu „přišlo“ tolik!

      Věříme, že tak jako v loňském roce se s budoucími prvňáčky potkáme už poslední srpnový týden na tradiční "škole nanečisto".


      Těšíme se na Vaše děti, těšíme se na spolupráci s Vámi.

    • Přijímací zkoušky
     • Přijímací zkoušky

     • Milí deváťáci,

      přejeme vám hodně štěstí a úspěchů u přijímacích zkoušek.

      Držíme vám pěsti a věříme, že to dáte.

    • ONLINE BESEDA S LÉKAŘKOU ve 3. A
     • ONLINE BESEDA S LÉKAŘKOU ve 3. A

     • Dnes 23. 4. 2021 jsme si ve 3. A  užili distanční výuku opravdu naplno!
      Pozvání přijala paní doktorka Veronika Blahová - Křiváčková (maminka Verunky z naší třídy) a v podobě velmi příjemné 40 minutové besedy nám vyprávěla o první pomoci.

       

      Dozvěděli jsme se například, co dělat, když se někdo řízne, popálí, omdlí, krvácí, dostane křeč, zvrtne si kotník apod. Bedlivě jsme poslouchali, hodně se toho dozvěděli a také jsme měli spoustu dotazů.
      Paní doktorce moc děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

      Za 14 dní budeme mít dalšího velmi zajímavého hosta v naší online výuce, ale toho vám zatím neprozradíme.
      Přejeme všem krásný víkend.

      Žáci 3. A a paní učitelka Alena Lukačovičová

    • Úspěch žáků
     • Úspěch žáků

     • Ve středu 22.dubna se konalo online finále soutěže Naší přírodou, v němž naši žáci opět  potvrdili výbornou úroveň znalostí. Michaela Matoušková se radovala z vítězství v kategorii  společenství lidských sídel. Natálie Škanderová obsadila krásné 2. místo v kategorii společenství vod a 2. místo se podařilo získat i Pavlíně Vočkové v kategorii společenství louky, pole a pastviny. "Bramborovou medaili" získal Tadeáš Zverbík  a s 5. místem se musel spokojit Zdeněk Omasta. Všichni jmenovaní získali možnost, zúčastnit se v červnu exkurze do národní přírodní rezervace v pralese Mionší.

      Všem našim soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.

      Mgr. Martina Suchánková

    • Zimní fotovýzva
     • Zimní fotovýzva

     • Vzhledem k tomu, že při distanční výuce trávíme spoustu času doma u počítačů, rozhodli jsme se naše žáky motivovat k pobytu venku pomocí fotosoutěže. Jejich úkolem bylo vyfotit zimní přírodu. Do soutěže se zapojilo 87 žáků druhého stupně. Z 221 zaslaných fotek žáci vybrali 12 nejhezčích, které postoupily do finále. Všichni autoři finálových fotek dostanou od školy jako ocenění za jejich snahu wifi stipendium. Jedná se o Matyáše Dohnala, Annu Zahradníkovou a Lukáše Kympergera z 6. ročníku, Gabrielu Jakubcovou, Filipa Knola a Violu Steinbachovou ze 7.A, Ondřeje Vybírala, Terezu Fiuráškovou a Nelu Janišovou z 8. ročníku a Jindřicha Bočána, Daniela Dohnala a Terezu Stloukalovou z 9. ročníku. 

      Ve finále soutěže obdržely nejvíce hlasů fotografie  Nely Janišové (30 hlasů), Terezy Fiuráškové (23 hlasů) a Terezy Stloukalové (20 hlasů).

      Výhercům gratulujeme a mohou se těšit na drobné dárky od naší školy. Zároveň děkujeme všem žákům, kteří se do soutěže zapojili.

    • Návrat do škol 12. 4. 2021
     • Návrat do škol 12. 4. 2021

     • Vážení rodiče,

      v souvislosti s rotačním návratem žáků prvního stupně vám přinášíme tyto informace.

      KDO SE VRACÍ?
      Žáci prvního stupně, rotačním způsobem. Tedy jeden týden ve škole a další týden doma na on-line výuce.

      ODKDY?
      Od pondělí 12. 4. 2021

      KTERÉ TŘÍDY ZAČNOU VE ŠKOLE?
      1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A


      KTERÉ TŘÍDY ZAČNOU DOMA?
      1.B, 2.B, 3.B, 4.B, 5.B


      PODMÍNKY PRO VÝUKU PŘÍMO VE ŠKOLE
      Chirurgická rouška, nebo respirátor ve všech prostorách školy.
      Pravidelné testování přímo ve škole, vždy v pondělí a ve čtvrtek.


      ŠKOLNÍ DRUŽINA
      Ano, bude fungovat ve standardní době, ale vždy jen pro žáky, kteří absolvují prezenční výuku. Ranní družina bude již v pondělí.


      ŠKOLNÍ JÍDELNA
      Žáci, kteří absolvují prezenční výuku ve škole, obědvají přímo ve školní jídelně. Žáci na distanční výuce si mohou oběd odebrat do jídlonosičů. Tímto vás žádáme o kontrolu objednávek a dostatečného kreditu pro platbu.

      ŠATNY
      Z důvodu zamezení míchání skupin se žáci budou přezouvat a svlékat až ve třídě nebo družině. 
       

      TESTOVÁNÍ
      JAK A KDY SE BUDE VE ŠKOLE TESTOVAT?
      Antigenními neinvazními testy pro samoodběr, vždy v pondělí a ve čtvrtek, vždy během první vyučovací hodiny. Vyučující děti seznámí s průběhem testu, předá jim testovací sady, pomůže s vyhodnocením.

      KDY SE DÍTĚ TESTOVAT NEMUSÍ?
      Pokud covid prodělalo a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí zákonný zástupce žáka prokazatelně škole doložit.

      CO KDYŽ DÍTĚ NEBUDE V PONDĚLÍ NEBO VE ČTVRTEK VE ŠKOLE?
      Musí se otestovat nejbližší den po příchodu do školy.

      MOHU DÍTĚTI POMOCI?
      Ano, zákonný zástupce může dítěti při testování pomoci.

      CO KDYŽ NECHCI, ABY SE MÉ DÍTĚ TESTOVALO?
      Pochopíme to, ale do školy bez testu dítě nemůže. Můžete dítě standardním způsobem omluvit. Při této omluvené absenci nemá škola povinnost zajistit dítěti distanční vzdělávání. Bude ale postupovat jako by bylo dítě nemocné (zadávání úkolů, učiva aj.)

      CO KDYŽ BUDE MÍT DÍTĚ, NEBO VYUČUJÍCÍ POZITIVNÍ VÝSLEDEK?
      V takovém případě následuje řada možností. Například i v závislosti na tom, zda byl pozitivní vzorek registrován v pondělí, nebo ve čtvrtek. Všechny možnosti přehledně zachycuje grafika ministerstva viz. níže. V každém případě Vás vždy budeme neprodleně informovat a vysvětlíme si další postup.

      Přejme si pevné zdraví a držme si palce, vše jistě spolu zvládneme.
      Mgr. Lukáš Rejzek, ředitel školy

    • Lovci kachen na ZŠ Osecká 315 (záznam přednášky)
     • Lovci kachen na ZŠ Osecká 315 (záznam přednášky)

     • Dezinformace, hoaxy a konspirační teorie, které se týkají epidemie onemocnění covid-19, jeho léčby či očkování, si bere na paškál iniciativa lékařů, vědců a studentů Univerzity Palackého nazvaná Lovci kachen. Na sociálních sítích uvádí ve spolupráci s dalšími odborníky nepravdivé informace na pravou míru a prostřednictvím přednášek pak informuje širokou veřejnost. Jedné z těchto online přednášek se měli možnost zúčastnit také žáci 9. ročníku  ZŠ Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315.

      Vzhledem k tomu, že současnou epidemii doprovází sled různých nepřesných či nepravdivých informací, rozhodli jsme se uskutečnit v úterý 16. dubna v elektronickém prostředí ZŠ Osecká 315  na toto téma přednášku. Měla za cíl seznámit žáky s iniciativou Lovci kachen a s tematikou hoaxů a konspiračních teorií, které nás ve spojení s nemocí covid-19 obklopují.


      Přednáška nebyla určena pouze žákům školy, ale účastnili se jí také pedagogové a volně příchozí. Celkem se na přednášce potkalo 80 lidí z různých míst. Pokud bychom mohli na dnešní elektronické době hledat něco pozitivního, tak právě toto.


      V první části přednášky představil prof. MUDr. Vít Procházka, Ph.D. z FNOL iniciativu Lovci kachen, seznámil posluchače s jejím hlavním posláním, pohovořil také o stavu našeho zdravotnictví v době pandemie a vysvětlil  princip fungování vakcín.


      V další části přednášky se dezinformacím a hoaxům obecně věnoval  Mgr. Dominik Voráč z Pedagogické fakulty UP. Krátký test na začátek nás přinutil přemýšlet o zajímavých věcech jak z historie, tak i přírodních věd.  Dozvěděli jsme se ale také, že  přísloví “Stokrát opakovaná lež se stává pravdou” je tak trochu pravdivé. 
      Nutit nás přemýšlet, to je to, co mělo z přednášky pana Mgr. Voráče vyplynout především. 


      Všichni ve škole doufáme, že tato přednáška nás bude nutit přemýšlet o informacích, které se k nám prostřednictvím médií dostávají, nezůstaneme u pouhého čtení titulků a vytváření rychlých soudů.

      Pokud byste měli zájem přednášku zhlédnou, zde najdete její záznam.

      Lukáš Rejzek

    • Lovci kachen
     • Lovci kachen

     • Jsme moc rádi, že vám můžeme představit projekt Lovci kachen.

      Hoaxy a desinformace ohledně nemoci Covid 19 se nezadržitelně šíří online prostředím.

      Chcete se i vy v této těžké době orientovat v informacích?

      Pokud Ano, příjměte naše pozvání na online konferenci s odborníky z UP v Olomouci.

       

      Úterý 23. 3. 2021 v 13:00 hod.

       

      Odkaz pro konferenci:

      https://cesnet.zoom.us/j/96418604477?pwd=alplRlZDNDdUa1NjRkd2VUJycnJ4Zz09

      Heslo: lovci

       

       

       

    • Ponožková výzva
     • Ponožková výzva

     •  21. březen je Světovým dnem Downova syndromu. Pro rozšíření povědomí, že každý z nás je jedinečný, se právě v tento den nosí každá ponožka jiná. Na ZŠ Osecké se sešlo přes 80 fotek od dětí, žáků, rodičů a učitelů. Děkujeme za to!