• Výšlap sedmáků na Helfštýn
     • Výšlap sedmáků na Helfštýn

     • V pátek jsme využili konečně pěkného počasí a vyšlápli si na Helfštýn.

      Po měsících online výuky už bylo potřeba protáhnout si tělo a vyběhnout kopec ke hradu. Většina z nás viděla krásně zrekonstruovaný hrad poprvé a byla překvapena vyhlídkou do krajiny. Moc se nám líbila nově zpřístupněná místa hradu, která připomínala labyrint. Na moderně pojatém nádvoří jsme si připomněli historii hradu, vyslechli si pověst o jeho založení a nakonec splnili krátký kvíz.

      Všem, kteří nový Helfštýn ještě neviděli, jeho návštěvu vřele doporučujeme!

      L. Procházková a 7. A

    • Jahůdkob(h)raní
     • Jahůdkob(h)raní

     • Žáci pátých ročníků se v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ zúčastnili „JAHŮDKOB(H)RANÍ“. V pracovních činnostech obdržel každý žák pracovní sadu se semínky měsíčních jahod. Nedílnou součástí této sady byl pracovní list s návodem, skládankou, vystřihovánkou a hrami. 

      Děti si nejprve naplnily svůj květináč substrátem, vysely semínka a zalily vodou. Poté si vyrobily zapichovátko, označily si svoji jahůdku a květináč ještě přizdobily přiloženými samolepkami. Pak už jen budou čekat až jahůdky vyrostou a dají své první plody. Celý proces růstu pozorují a dokumentují. Fotografie svých výpěstků pak mohou sdílet na Instagramu a účastnit se zajímavých soutěží s pěknými výhrami.

      Pavel Rytíř

    • Organizace výuky od 24. května
     • Organizace výuky od 24. května

     • Vážení rodiče,

      od 24. května je umožněna osobní přítomnost všech žáků bez rotací.

       

      VYUČOVÁNÍ: 

      • Vyučování probíhá dle aktualizovaného platného rozvrhu v Edupage.

      PODMÍNKY PRO VÝUKU PŘÍMO VE ŠKOLE: 

      • Chirurgická rouška nebo respirátor ve všech prostorách školy. - zůstává
      • Pravidelné testování přímo ve škole, dle aktuálních nařízení. - zůstává
      • Jsou umožněny sportovní činnosti. - nově
      • Homogenita tříd a skupin není povinná. - nově

       

      Mgr. Lukáš Rejzek, ředitel školy

    • VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY, ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI
     • VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY, ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI

     • Na základě ustanovení § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji volby do školské rady. Volby se uskuteční v souladu s Volebním řádem pro volby členů školské rady při Základní škole, Lipník nad Bečvou Osecká 315, okres Přerov, příspěvková organizace.


      Termín konání voleb: 17. 6. 2021 – 24. 6. 2021, vždy od 07.30 do 16.30.


      Místo konání voleb: Vestibul ZŠ Lipník nad Bečvou Osecká 315.


      Volit své zástupce do školské rady mohou všichni zákonní zástupci žáka.
      Školská rada umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školská rada má šest členů, kteří jsou jmenovaní a volení. Třetinu členů jmenuje zřizovatel, třetinu členů volí pedagogičtí pracovníci školy a třetinu členů volí zákonní zástupci žáků. 


      Kandidáty na členství ve školské radě za zákonné zástupce nezletilých žáků navrhují zákonní zástupci. Kandidát musí s návrhem souhlasit. Návrhy eviduje ředitel školy, podávat návrhy je možné do 14. 6. 2021, do 12.00, a to osobně v kanceláři školy, doporučenou poštou na adresu školy (rozhoduje datum a čas doručení) nebo e-mailem na adresu zsosecka@zsosecka.cz. Seznam kandidátů bude zveřejněn a bude také voličům k dispozici v místě konání voleb.


      Volby se konají tajným hlasováním na základě rovného a přímého volebního práva, tj. vhozením upraveného hlasovacího lístku do volební urny zapečetěné razítkem školy. Volič zásadně hlasuje osobně.


      Pro zabezpečení voleb do školské rady jmenuji tříčlenný přípravný výbor ve složení: Mgr. Koláčková Denisa, Marie Horká, Hynčicová Andrea.

       

      V Lipníku nad Bečvou 17. 5. 2021 


      Mgr. Lukáš Rejzek 
      ředitel školy 


      Obecná ustanovení
      Školská rada má šest členů. Do školské rady mohou být zvoleni pouze ti kandidáti, kteří předem s kandidaturou vyslovili písemný souhlas.
      Třetinu členů školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků, třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy a třetinu členů jmenuje zřizovatel.
      Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonným zástupcem nezletilých žáků nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.
      Členem školské rady nemůže být ředitel školy.
      Funkční období členů školské rady je tři roky.
      Členství ve školské radě zaniká uplynutím funkčního období, vzdáním se, pravomocným odsuzujícím rozsudkem za úmyslný trestný čin nebo úmrtím.
      Členství ve školské radě je čestnou funkcí.
      Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a studenti stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.


      Pravomoci školské rady stanovuje § 168 školského zákona:
      Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy.
      Schvaluje školní řád.
      Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.
      Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy.
      Projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření.
      Projednává inspekční zprávy České školní inspekce.
      Podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.
      Podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy.
       

    • Zahrajme si pohádku
     • Zahrajme si pohádku

     • Během května se postupně všechny třídy prvního stupně Základní školy Lipník nad Bečvou, Osecká 315 zúčastnily v rámci polytechnického vzdělávání workshopu „ZAHRAJME SI POHÁDKU“, kterou připravil místní výrobce textilních hraček a kostýmů firma Noe ve spolupráci s MAS Moravská Brána.

      V rámci workshopu si žáci pod vedením lektorky Elišky Beckertové vyrobili jednoduché kulisy, aby si na závěr společně zahráli známou pohádku “O Červené Karkulce“. Během dvouhodinových bloků si jednotlivé třídy dotvořily předem připravené ilustrace za pomoci šablon různých tvarů a s využitím dodaných barevných látkových výseků. Zručnější děti si tvary samy vystřihly. Jednotlivé tvůrčí týmy popustily uzdu své fantazii a vytvořily krásné koláže.

      Starší žáci prvního stupně se navíc dozvěděli, jakým způsobem se jednotlivé textilní materiály vyrábějí a využívají v praxi. Také se nově seznámili s termínem UPCYKLACE, tedy způsobem přeměny odpadového či nepotřebného materiálu na něco nového užitečného, na jehož principu je založen i tento workshop. V závěru programu si každá třída „za odměnu“ zahrála pohádku v nových kulisách látkového divadla a s pomocí pohádkových maňásků firmy Noe s.r.o. Vzhledem k tomu, že žáci byli zároveň i účastníky vystoupení, často se stávalo, že si vytleskali reprízu pohádky.

    • Organizace výuky od 17. května
     • Organizace výuky od 17. května

     • Vážení rodiče,

      v souvislosti se změnou organizace výuky od 17. května vám přinášíme tyto informace:

       

      17.5. - 21.5. PREZENČNĚ: celý první stupeň, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B, ostatní třídy distančně

       

      VYUČOVÁNÍ: Vyučování probíhá dle aktualizovaného platného rozvrhu v Edupage.

      PODMÍNKY PRO VÝUKU PŘÍMO VE ŠKOLE: Chirurgická rouška nebo respirátor ve všech prostorách školy. Pravidelné testování přímo ve škole, dle aktuálních nařízení.

      ŠATNY: Všichni žáci přítomní ve škole budou již využívat šatny.

       

      Mgr. Lukáš Rejzek, ředitel školy

    • Návrat žáků do škol od 10. května
     • Návrat žáků do škol od 10. května

     • Vážení rodiče,

      v souvislosti s návratem žáků i druhého stupně vám přinášíme tyto informace.

      KDO SE VRACÍ?
      Žáci druhého stupně rotačním způsobem.
      Tedy všichni žáci jeden týden ve škole a další týden doma na on-line výuce.

       

      OD 10.5. - 14.5. PREZENČNĚ
      1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A
      6.A, 6.B, 7.A, 
      ostatní třídy distančně

      OD 17.5. - 21.5. PREZENČNĚ
      1.B, 2.B, 3.B, 4.B, 5.B
      8.A, 8.B, 9.A, 9.B 
      ostatní třídy distančně
       

      VYUČOVÁNÍ
      Vyučování probíhá dle aktualizovaného platného rozvrhu v Edupage.


      PODMÍNKY PRO VÝUKU PŘÍMO VE ŠKOLE
      Chirurgická rouška nebo respirátor ve všech prostorách školy.
      Pravidelné testování přímo ve škole, dle aktuálních nařízení.


      ŠKOLNÍ DRUŽINA
      Ano, bude fungovat ve standardní době, ale vždy jen pro žáky, kteří absolvují prezenční výuku. Ranní družina bude již v pondělí.


      ŠKOLNÍ JÍDELNA
      Žáci, kteří absolvují prezenční výuku ve škole, obědvají přímo ve školní jídelně. Žáci na distanční výuce si mohou oběd odebrat do jídlonosičů. Tímto vás žádáme o kontrolu objednávek a dostatečného kreditu pro platbu.

      ŠATNY
      1. stupeň jako doposud.
      2. stupeň využívá šatny jako za běžného režimu. 


      TESTOVÁNÍ
      JAK A KDY SE BUDE VE ŠKOLE TESTOVAT?
      Antigenními neinvazními testy pro samoodběr, vždy během první vyučovací hodiny. Vyučující děti seznámí s průběhem testu, předá jim testovací sady, pomůže s vyhodnocením.

      KDY SE DÍTĚ TESTOVAT NEMUSÍ?
      Pokud covid prodělalo a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí zákonný zástupce žáka prokazatelně škole doložit.

      CO KDYŽ NECHCI, ABY SE MÉ DÍTĚ TESTOVALO?
      Pochopíme to, ale do školy bez testu dítě nemůže. Můžete dítě standardním způsobem omluvit. Při této omluvené absenci nemá škola povinnost zajistit dítěti distanční vzdělávání. Bude ale postupovat jako by bylo dítě nemocné (zadávání úkolů, učiva aj.)

      CO KDYŽ BUDE MÍT DÍTĚ, NEBO VYUČUJÍCÍ POZITIVNÍ VÝSLEDEK?
      V takovém případě následuje řada možností. Například i v závislosti na tom, zda byl pozitivní vzorek registrován v pondělí, nebo ve čtvrtek. Všechny možnosti přehledně zachycuje grafika ministerstva viz. níže. V každém případě Vás vždy budeme neprodleně informovat a vysvětlíme si další postup.

      Na všechny se těšíme, vše jistě spolu zvládneme.


      Mgr. Lukáš Rejzek, ředitel školy

    • Výsledky zápisu pro školní rok 2021/2022
     • Výsledky zápisu pro školní rok 2021/2022

     • Letos se podruhé konal zápis e-lektronickou formou. Nechtěli bychom si na tuto metodu zvykat, ale vzhledem k aktuálním opatřením nebyly jiné možnosti.

      Jak to vše dopadlo?

      Eleketronickou přihlášku vyplnilo 45 zákonných zástupců. Do prvních tříd jsme přijali 36 dětí (otevřeme opět dvě první třídy). Také bylo doručeno 9 žádostí o odklad, dva byly uděleny a u 7 dětí se čeká na dodání podkladů.

      Rozhodnutí o přijetí i o odkladu je připraveno v kaceláři školy, kde si ho prosím vyzvedněte. Rádi vás uvidíme. Vážíme si Vašeho zájmu a Vaší důvěry, moc nás těší, že Vás k zápisu „přišlo“ tolik!

      Věříme, že tak jako v loňském roce se s budoucími prvňáčky potkáme už poslední srpnový týden na tradiční "škole nanečisto".


      Těšíme se na Vaše děti, těšíme se na spolupráci s Vámi.